Category: <span>Uncategorized</span>

Engineering Corporation of Oromia > Posts > Uncategorized

Waamicha Qormaata Teknikaa

April 19, 2024 / By Admin

Namoota Gaafa 2/8/2016 Qormaata Konklaachisaa irratti qoramtan firiin isaa akkaataa Linkii kanan keessa jiruutti ka’aamee jira. Haaluma Kanaan Lakk.1  hanga 64 kan jirtan qormaata teknikaa gaafa 15/08/2016  ganama sa’aatii 3:00tti Magaalaa Furii maqaa adda Hootela Fitsum Balayitti akka argamtan isin beeksifna.

Pirojektiin Ijaarsa Mana barumsaa Ifa Boruu sadarkaa lammaffaa Naannoo Affaar Magaalaa Samaraatti ijaarame eebbifame.

September 5, 2023 / By Segni

KIO: Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa fi P/M/N/Affaar Obbo Hajii Awwal Arbaa, Itti gaafatamaa waajjira Paartii  Badhaadhinaa Damee Oromiyaa Obbo Fiqaaduu Tasammaa, Hogganaa Biiroo Haqaa fi Nageenyaa Oromiyaa Komishinar Jeneraalaa Kaffaaloo Tafarraa dabalatee, hoggansi olaanoon Naannoolee lamanuu, Jaarsolii biyyaa fi keessummoonni garaagaraa bakka argamanitti eebbi kun gaggeeffame jira. Pirojektiin kun, Hariiroo Obbolummaa naannoolee […]

Pirojeektii Bishaan Dhugaatii Magaala Bordoddee Eebbifamee Jira.

September 5, 2023 / By Admin

KIO: Jilli Sadarkaa Ittaanaa pirezidaantii mootummaa Naannoo Oromiyaai,Qindeessaa Kilaastera Qonnaa kabajamoo Obbo Abduraman Abdallaatiin durfamu Godina Harargee Lixaatti Pirojektii Bishaan Dhugaatii Magaala Bordoddee eebbisiise..Ijaarsi pirojektii kanaa xiyyeeffannoo MNO pirojektii buleeyyiif kenneen Korporeeshiinii Injiinariingii Oromiyaa dizaayinii isaa foyyeessuun ijaarsi isaa xumuramee guyyaa har’aa ebbifamee jira.Pirojektiin Bishaan dhugaatii magaalaa Bordodee Boolla gadi fagoo 2, Kuusaa bishaanii 2( […]

Eebba Pirojektii Hidha Finnaa Oromiyaa Funnaan Birreessaa

September 5, 2023 / By Admin

KIO: Pirojektiin Hidha Finnaa Oromiyaa Funnaan Birreessaa bakka Obbo Aburazaaq Huseen Bulchaa Godinaa Boorana bahaa, Obbo Galmaa Goolloo Itti gafatama Waajjira Misooma Jalisiif Horsisee Bulaa Aanaa Areeroo, Kab. Ambaassadar Shifaraa Jararsoo, Eng. Girmaa Raggassa Itti gafa. Biiroo Misoomaa Jallisii fi Horsisee Bulaa Oromiyaa fi Jaarsooli biyyaa, Abba gadaa, keesumootaa Feederaalaa, Maanguddootaa fi keesumoonni gara garaa […]

Jilli pirezidaantii itti aanaa mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Awwaluu Abdiin durfamu Godina Arsii Aanaa Lemmuu fi Bilbiloottii Pirojektii bishaan dhugaatii Maraaroo Sirboo eebbise.

August 14, 2023 / By Admin

Ijaarsi pirojektii kanaa sababa addaa addaan yeroo dheeraaf turun madda rakkoo bulchiinsa gaarii ta’aa kan ture yoo ta’u bara kana xiyyeeffannoo MNO pirojektii buleeyyiif kenneen dizaayinii isaa foyyeessuun ijaarsi isaa xumuramee guyyaa har’aa ebbifamee jira. Pirojektiin kun Boolla gadi fagoo 3, Kuusaa bishaanii 4, Booster Pump stations 3, Pumpii 6,Standbye Generators 4, Transformer 6,Boonoo Bishaanii […]

Certificate of Recoginition

July 26, 2023 / By Segni

Engineering Corporation of Oromia has received an award from the Public Enterprises Bureau of Oromia for its outstanding overall performance for the year 2022/23 Congratution to all ECO Staff and Management Members ………………………………………………………………..ECO Website- https://ecoet.orgECO Facebook Page- https://www.facebook.com/ecoet.orgECO Telegram Chanel- https://t.me/ECOromiaECO Twitter-https://twitter.com/engineeringoromia

If you have any Construction problem ... We are available

X