Waamicha Qormaata Teknikaa

April 19, 2024 / By Admin

Namoota Gaafa 2/8/2016 Qormaata Konklaachisaa irratti qoramtan firiin isaa akkaataa Linkii kanan keessa jiruutti ka’aamee jira. Haaluma Kanaan Lakk.1  hanga 64 kan jirtan qormaata teknikaa gaafa 15/08/2016  ganama sa’aatii 3:00tti Magaalaa Furii maqaa adda Hootela Fitsum Balayitti akka argamtan isin beeksifna.

Pirojektiin Ijaarsa Mana barumsaa Ifa Boruu sadarkaa lammaffaa Naannoo Affaar Magaalaa Samaraatti ijaarame eebbifame.

September 5, 2023 / By Segni

KIO: Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa fi P/M/N/Affaar Obbo Hajii Awwal Arbaa, Itti gaafatamaa waajjira Paartii  Badhaadhinaa Damee Oromiyaa Obbo Fiqaaduu Tasammaa, Hogganaa Biiroo Haqaa fi Nageenyaa Oromiyaa Komishinar Jeneraalaa Kaffaaloo Tafarraa dabalatee, hoggansi olaanoon Naannoolee lamanuu, Jaarsolii biyyaa fi keessummoonni garaagaraa bakka argamanitti eebbi kun gaggeeffame jira. Pirojektiin kun, Hariiroo Obbolummaa naannoolee […]

Pirojeektii Bishaan Dhugaatii Magaala Bordoddee Eebbifamee Jira.

September 5, 2023 / By Admin

KIO: Jilli Sadarkaa Ittaanaa pirezidaantii mootummaa Naannoo Oromiyaai,Qindeessaa Kilaastera Qonnaa kabajamoo Obbo Abduraman Abdallaatiin durfamu Godina Harargee Lixaatti Pirojektii Bishaan Dhugaatii Magaala Bordoddee eebbisiise..Ijaarsi pirojektii kanaa xiyyeeffannoo MNO pirojektii buleeyyiif kenneen Korporeeshiinii Injiinariingii Oromiyaa dizaayinii isaa foyyeessuun ijaarsi isaa xumuramee guyyaa har’aa ebbifamee jira.Pirojektiin Bishaan dhugaatii magaalaa Bordodee Boolla gadi fagoo 2, Kuusaa bishaanii 2( […]

Eebba Pirojektii Hidha Finnaa Oromiyaa Funnaan Birreessaa

September 5, 2023 / By Admin

KIO: Pirojektiin Hidha Finnaa Oromiyaa Funnaan Birreessaa bakka Obbo Aburazaaq Huseen Bulchaa Godinaa Boorana bahaa, Obbo Galmaa Goolloo Itti gafatama Waajjira Misooma Jalisiif Horsisee Bulaa Aanaa Areeroo, Kab. Ambaassadar Shifaraa Jararsoo, Eng. Girmaa Raggassa Itti gafa. Biiroo Misoomaa Jallisii fi Horsisee Bulaa Oromiyaa fi Jaarsooli biyyaa, Abba gadaa, keesumootaa Feederaalaa, Maanguddootaa fi keesumoonni gara garaa […]

Eebba Pirojektii

August 27, 2023 / By Admin

KIO: Pirojektiin Mana Barumsaa Sadarkaa 2ffaa Ifa Boru Gambeellaa bakka Pre.B/M/N/O. Obboo Shimallis Abdiisaa fi Pre.M/N/G/ Kabaj. Obboo Umod Ujuluu, aanga’oon, naannoo lamaanuu fi jaarsooli biyyaa, Abba gadaa fi keesumoonni gara garaa argamanitti Hagayya 21/ 12/2015 eebbifameera. Pirojekticha irratti, KIO Rawwii Olaanaa agarsiiseef beekkamtiin laatameefira. Pirojektiin Naannoo Gambeellaa baajata qarshii miiliyoona 91 oliin hojjatamaa ture […]

Jilli pirezidaantii itti aanaa mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Awwaluu Abdiin durfamu Godina Arsii Aanaa Lemmuu fi Bilbiloottii Pirojektii bishaan dhugaatii Maraaroo Sirboo eebbise.

August 14, 2023 / By Admin

Ijaarsi pirojektii kanaa sababa addaa addaan yeroo dheeraaf turun madda rakkoo bulchiinsa gaarii ta’aa kan ture yoo ta’u bara kana xiyyeeffannoo MNO pirojektii buleeyyiif kenneen dizaayinii isaa foyyeessuun ijaarsi isaa xumuramee guyyaa har’aa ebbifamee jira. Pirojektiin kun Boolla gadi fagoo 3, Kuusaa bishaanii 4, Booster Pump stations 3, Pumpii 6,Standbye Generators 4, Transformer 6,Boonoo Bishaanii […]

Certificate of Recoginition

July 26, 2023 / By Segni

Engineering Corporation of Oromia has received an award from the Public Enterprises Bureau of Oromia for its outstanding overall performance for the year 2022/23 Congratution to all ECO Staff and Management Members ………………………………………………………………..ECO Website- https://ecoet.orgECO Facebook Page- https://www.facebook.com/ecoet.orgECO Telegram Chanel- https://t.me/ECOromiaECO Twitter-https://twitter.com/engineeringoromia

Building News

March 12, 2023 / By Admin

The building construction process starts from pre-construction, construction, and finally, post-construction. Each of these phases involves different activities. The first step of building construction is ensuring the ground is cleared and graded properly. The next step after preparing the land is pouring the foundation. The type of foundation is determined by the type and size […]

Construction Tips

March 10, 2023 / By Admin

1. Have A Realistic Budget Before you can decide how big your first house will be and the materials you need to gather, you should first consider your budget. It’s essential to develop a realistic idea of how much you can afford to spend. You need to pay for many things, like unit construction contractors, […]

If you have any Construction problem ... We are available

X